Umreifen mit
Stahlband
Umreifungsgeräte
     hülsenlos
 Umreifungsgeräte
     mit Hülsenverschluß
 Umreifungs - Sets
 Verpackungs-Stahlband
 Stahlband Abroller
 Stahlband Scheren
 Bandimex V2A / V4A
 Bandimex V2A JUMBO